I. Данни за титуляря на уеб-платформата

1.Наименование на дружеството: Грексимо ЕООД с ЕИК 206593823
2.Седалище и адрес на управление: Държава: България, Област: София (столица), 3. Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1616, р-н Витоша, ул. Три кладенци № 5, Офис 2
4.Адрес на електронна поща: greximoti@gmail.com
Уеб сайт: http://greximo.com/
Телефон: +359 894 825 283

ΙΙ. Интелектуална собственост

1.Уеб платформата http://greximo.com/ на АГЕНЦИЯТА предоставя информация на посетителите относно предлаганите услуги, оферти, статии и други допълнителни данни.
2.Офертите са подготвения на база на данни предоставени от собственици на имоти, инвеститори, наемодатели и други агенции за недвижими имоти, както и лица, с които АГЕННЦИЯТА има партньорски и/или договорни отношения.
3.Цените на предлаганите имоти посочени сайта са в евро, с включен данък добавена стойност (ДДС) ако изрично не е упоменато.
4.АГЕНЦИЯТА си запазва правото да променя обявените на сайта цени на предлаганите недвижими имоти, да обновява съдържанието на уеб платформата по всяко време, да прави корекции на данни относно предлагани оферти на имоти без предварително уведомление. Съответните промени няма да касаят вече договорени взаимоотношения с клиенти и партньори на АГЕНЦИЯТА.
5.Всички материали, снимки и публикации са изключителна интелектуална собственост на АГЕНЦИЯТА и не могат да бъдат копирани и използвани по какъвто и да е повод, без предварително писмено съгласие на АГЕНЦИЯТА.

III. Условия за ползване и обща информация

1.Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Грексимо ЕООД, (наричано за краткост АГЕНЦИЯТА) и КЛИЕНТИТЕ/ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, както и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-платформата http://greximo.com/ (наричано за краткост САЙТА). Чрез осигуряване на достъп до САЙТА се приема, че посетителите са запознати и приемат по-долу описаните Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

2.АГЕНЦИЯТА е юридическо лице, което осъществява посредническа дейност свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и недвижими имоти, както и други съпътстващи консултантски услуги.

 1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛ се приема физическо и/или юридическо лице, с което АГЕНЦИЯТА сключва договори за посредничество при предлагане за продажба или наем на недвижим имот.
 2. КЛИЕНТ е физическо или юридическо лице, на което е предоставена консултация/и свързана с търсене за покупка на недвижим имот, и АГЕНЦИЯТА извършва активни действия свързани с посредничество и предоставяне на актуални оферти.

ΙV. Формализиране на договорните отношения


1.ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО е договорът или споразумението, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ писмено възлагат на АГЕНЦИЯТА, а АГЕНЦИЯТА приема да посредничи при осъществяването на сделка с недвижим имот (покупка, продажба, отдаване под наем), срещу заплащане на определено посредническо (комисионно) възнаграждение.

 1. АГЕНЦИЯТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да сключват от разстояние, Договори за посредничество, допълнителни споразумения, анекси и декларации, като за целта използват електронна поща, куриерски компании, пощенски услуги, електронни методи за идентификация, Квалифициран електронен подпис и други.
 2. Със сключването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларира, че е собственик на имота, или действията му са съгласуване с останалите собственици на имота, че притежава или може при поискване да предостави всички необходими документи за собственост на имота, че не съществуват пречки или допълнителни условия за осъществяване на сделка (възбрани, искови молби, съдебни спорове, вещни права, право на ползване и др.)
 3. Договорите, споразуменията и формулярите свързани с дейността на АГЕНЦИЯТА се изготвят на български език, английски или гръцки език.
 4. АГЕНЦИЯТА си запазва правото да прекрати едностранно договора за посредническа дейност с писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА при злонамерени действия, преднамерени действия уронващи имиджа и престижа на АГЕНЦИЯТА, или неспазване на договорености съгласно настоящите Общи условия.
 5. АГЕНЦИЯТА, предоставя възможност и насърчава сключването на ексклузивен договор за продажба на недвижим имот, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава изключително право на АГЕНЦИЯТА само тя да рекламира и предлага за продажба или отдаването под наем на недвижим имот.
 6. При сключването на ексклузивен договор за посредничество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема ангажимент да не предлага имота за продажба или за отдаване под наем на трети лица, агенции и посредници и както и да не провежда огледи без присъствието на брокер на АГЕНЦИЯТА
 7. Поради спецификата на договора се приема, че осъществяването на сделка по покупко-продажба или отдаване под наем се е осъществило със съдействието на АГЕНЦИЯТА, за което са валидни всички права и задължения по договора.
  V. Провеждане на огледи за недвижими имоти
 8. АГЕНЦИЯТА организира ОГЛЕД за определен имот, по искане на КЛИЕНТ, предварително съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се осъществява среща на територията на имота. Информация относно състоянието на имота, основните характеристики и условия по офертата следва да са предоставени предварително на КЛИЕНТА.
 9. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД е издаден от АГЕНЦИЯТА документ, съдържаш информация относно характеристики на конкретния посетен имот, дата и час на посещение, лични данни на клиентите и представител на АГЕНЦИЯТА, присъствал на ОГЛЕДА.
 10. С подписването на Протокола за оглед ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по Договор за посредничество за продажба или отдаване под наем декларира, че потенциалния купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед на имота му, е/са предоставен/и с посредничеството на АГЕНЦИЯТА.
 11. С подписването на Протокола за оглед, КЛИЕНТЪТ по Договор за посредничество за покупка или наемане на недвижим имот, потвърждава че имотът/те, предмет на огледа, му е предложен и показан от АГЕНЦИЯТА.
 12. Протоколът за огледа/ите се изготвя в три екземпляра, като оригиналът остава за АГЕНЦИЯТА, и две копия, по едно от които за КЛИЕНТА/ИТЕ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ИТЕ.
 13. При попълването на информацията в протокола за извършен оглед е възможно и се допуска разминаване между обозначението и/или адреса на имота обозначението и/или адреса на имота, предмет на огледа, поради информация за стар административен адрес, или промяна на адрес, както и предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непълна информация и документи за собственост.
  VI. Сключване на сделки за покупко-продажба или отдаване под наем на недвижим имот
 14. СДЕЛКА е сключването сключването с посредничеството на АГЕНЦИЯТА на предварителен или при липсата на такъв- на окончателен договор за покупко-продажба или Договор за наем на недвижим имот, между две страни.
 15. За ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ИМОТ се приема сумата, която е посочена в сключения Предварителния договор за покупко-продажба между КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ или ако не е сключван такъв- окончателен договор на сделка по покупко-продажба недвижим имот.
 16. АГЕНЦИЯТА поема ангажимент да съдейства на в духа на взаимно разбирателство за намиране на взаимноизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия, като АГЕНЦИЯТА не поема отговорност при неспазването или неизпълнението им от съответната страна/и.
 17. Като посредник по СДЕЛКАТА, АГЕНЦИЯТА може да приема и съхранява суми, представляващи депозит и/или капаро по сделки, съгласно Предварителни договори, Договори за наем , Депозитни споразумения и други.
  VII. Възнаграждения на посредника по сделката
 18. ПОСРЕДНИЧЕСКО (КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ) е договореното според условията на договора за посредничество възнаграждение на АГЕНЦИЯТА за предоставените услуги, като това е твърда сума или процент върху договорената продажна или наемна цена на имота.
 19. Прима се, че възнаграждение се дължи за АГЕНЦИЯТА когато се сключи сделка с представен от АГЕНЦИЯТА имот лично или чрез трето лице, а именно: лице, действащо в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, или присъствало на оглед, или на което е предоставено информация за представения имот.
 20. В някои случаи е възможно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи на АГЕНЦИЯТА допълнителни възнаграждения свързани с ремонт или поддръжка на имота, такси за осигуряване на необходими актуални документи, , нотариални такси за изготвяне на документи, банкови, държавни и общински такси свързани с осъществяването на сделката.
 21. За Стандартно посредническо възнаграждение на АГЕНЦИЯТА се приема:
  • 3% (три процента) от продажната цена, но не по-малко от 2000 евро – при сделки за покупко-продажба
  • 1 месечен договорен наем, но не по-малко от 500 Евро при сделки с наеми, независимо от предназначението на имота.
 22. За дата на дължимо възнаграждение по СДЕЛКАТА за покупко-продажба на имот се приема датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба или ако не е сключен такъв между страните- на датата на сключването на окончателния договор. При сделки за отдаване под наем – на датата на сключване на Договора за наем.
 23. В хода на водене на преговори, сделката може да бъде осъществена на цена и при условия, различни от първоначално описаните в договора за посредничество. Това обстоятелство не следва да бъде основание за оспорване на условия по договора и дължимост на предвиденото възнаграждение по договора.
 24. АГЕНЦИЯТА си запазва правото да договаря с ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИЕТ различни от определените стандартни посреднически възнаграждения, както и да работи без комисионно възнаграждение за определени сделки в зависимост от вида и предназначението на имота, пазарна конюнктура, конкурентна среда, сложност при осъществяване на сделката и други.
 25. Уреждане на спорове по изпълнението на договорените условия, както и в хода на изпълнение на поръчката, свързани с тълкуване на документи, действителност, условия и срокове за изпълнение ще се съгласуват и уреждат при взаимно съгласие между страните. Когато това е невъзможно, тези спорове следва да се отнесат за разрешаване към съответния компетентен съд.
  VIII. Правила за ползване на уеб платформата
  1.Грексимо може да прекрати използването на онлайн платформата при констатиран неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на Република България, както и при неспазване на добрите норми, правила и етикет при общуване в интернет пространството.
  2.При доказани системни нарушения, АГЕНЦИЯТА има право да ограничи достъпа до уеб платформата си от ΙP адрес или емейл на съответния ПОСЕТИТЕЛ.
  3.Грексимо ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава информация в настоящите Общи условия, което е обусловено от законодателни промени, промяна в политиката на АГЕНЦИЯТА, или подобряване качеството на обслужване.
 26. Всички промени ще бъдат публикувани и актуализирани в официалната ни страница и влизат в сила в деня на публикуването им.
 27. Информация за дата на последна актуализация на „Общите условия“ можете да откриете в края на настоящия документ.

С уважение,
Екипът на “Грексимо” ЕООД


Последна актуализация 10.09.2021 г.