1. Какви са стъпките за покупка на имот в Гърция?

Нужни са ви брокер, адвокат, нотариус, строителен инженер/ архитект

1. Юридическата проверка се извършва от адвокат и засяга правния статус и оценка на имота. Той ще Ви представлява и помогне да осъществите покупката. Ще направи справка за собствеността в Ипотечния регистър или поземления регистър, както и правна проверка за наличие на тежести на имота. След като се установи, че няма тежести и възбрани върху имота се подписва предварителен договор. При подписването на предварителен договор се заплаща капаро в размер на 10% от договорената крайна цена на имота.

Съдействието на адвокат, ще е необходимо, когато купувачът трябва да плати данък за прехвърлянето към Вътрешната Агенцията по Приходите, преди окончателния договор.

Упълномощения адвокат действа от името на клиента и представлява неговите интереси, като подава искане за издаване на данъчен номер /А.Ф.М./ в гръцката данъчна служба, което е важно и задължително, за придобиване на имот в Гърция. Струва около 50 EUR.

2. Нотариусът удостоверява всички сделки, като се гарантира законовото прехвърляне на собствеността на имота. Той изпълнява функциите на държавен служител. Преглежда всички официални документи изготвя окончателния договор. Отговаря за регистрацията на транзакцията в публичните регистри, така че след това купувачът да получи нотариален акт за собствеността върху имота. В деня на сделката договорът за покупко-продажба се подписва от двете страни в присъствието на нотариус, адвокат и преводач. След това го вписва в Ипотечния регистър по съответния регион на имота.

3. Техническият преглед се извършва от Архитект/Строителен инженер-който проверява и потвърждава дали имотът отговаря на проекта и дали е построен съгласно градското планиране, дали е напълно законна, дали няма надвишена квадратура, промяна в разрешителното за строеж и каквито и да е промени във вида на имота. Ако има такива трябва да бъдат узаконени преди покупко-продажбата за сметка на продавача и да бъде предоставен съответния документ на нотариуса.

4.Агенцията ни проверява за:

Платен данък за имота за предходните 5 години ЕНФИА

Документ за недължими суми към данъчни служби

Документ за платени сметки към общината и електрическата компания ТАП.

2. Какви са разходите, при покупка на имот в Гърция?

  • Местен данък за придобиване на собственост – 3%, от стойността на имота посочен в договора. Заплаща се преди подписване на договора за прехвърляне на собственост в съответната данъчната служба.
  • Нотариални такси 1 % без ДДС
  • Адвокатски хонорар е по договаряне, но обикновено е около 1% от стойността на договора без ДДС
  • Комисионна за агенцията 2%, но не по-малко от 2000 ЕUR.
  • Държавна такса за вписване на имота в Службата по вписвания 0,475% от стойността на имота

  • Съгласно закона всички недвижими имоти в Гърция трябва да бъдат декларирани в данъчна форма Е9, която се подава в данъчната служба по електронен път , заедно с декларация за данък върху дохода Е1. Ако нямате доход в Гърция в Е1, ще подадете декларация 0 /нула/.
  • Годишният данък на имота е около 3 EUR на квадратен метър застроена площ.
  • /Например 65кв.м*3 EUR= 195 EUR/
  • Годишният данък върху земята е около 1,5 EUR на декар