Greximo Real Estate ще поемаме изцяло посредничеството и договарянето на цена на избрания от Вас имот, за да осигурим безпроблемно финализиране на сделка по покупко-продажба.
Ние ще ви окажем пълно съдействие, с грижата да защитим вашите интереси, до окончателното изповядване на сделката и издаването на нотариален акт.
Ние се ангажираме да ви свържем с най-добрите професионалисти в областта, да ви представим качествени услуги, за да гарантираме, както вашето правно, така и техническо покритие в целия процес.

Какви са стъпките за покупка на имот в Гърция?

1. Агенцията ще съгласува клаузите, ще уточни условията и ще представи на клиента проекти на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба.
Междувременно адвокат ще направи проверка и оценка относно правния статус на имота преди подписването на предварителния договор за покупко-продажба. Ще направи справка за собствеността в Ипотечния регистър и Поземления регистър, както и проверка за наличие на тежести на имота, искове към трети лица, дългове, заеми и др. Също така за платен данък за имота за предходните 5 години- ЕНФИА, за дължими суми към данъчни служби и др.

Сътрудничеството с нас не приключва с подписването на предварителния договор… то започва в този момент!

2. Архитект на агенцията ще направи преглед на техническата документация дали имотът отговаря на проекта и дали е построен съгласно градското планиране, дали е напълно законна, дали няма надвишена квадратура, промяна в разрешителното за строеж и каквито и да е промени във вида на имота. Ако има такива трябва да бъдат узаконени преди покупко-продажбата за сметка на продавача и да бъде предоставен съответния документ на нотариуса.

3. Ние ще ви съдействаме и за издаване на данъчен номер /А.Ф.М./, като счетоводител подава искане в гръцката данъчна служба, което е важно и задължително условие, за придобиване на имот в Гърция. Също така съдействието на счетоводител е необходимо, когато купувачът трябва да плати данък за прехвърлянето към Агенцията по Приходите, преди окончателния договор за покупко-продажба.

4. При желание на клиента, можем да съдействаме и за откриване на банкова сметка в гръцка търговска банка.

5. Greximo Real Estate ще ви предложи услугите на лицензиран преводач за устен превод при подписване на предварителен и/или окончателен договор.

6. Сделката се финализира при нотариус, който удостоверява и гарантира законовото прехвърляне на собствеността на имота. Той изпълнява функциите на държавен служител. Преглежда всички официални документи и изготвя окончателния договор. Отговаря за регистрирането на прехвърлянето на имота в публичните регистри, така че след това купувачът да получи нотариален акт за собствеността. След това го вписва в Ипотечния регистър в съответния регион.

Какви са разходите, при покупка на имот в Гърция?

✓ Местен данък за придобиване на собственост – 3%, от стойността на имота посочен в окончателния договор. Заплаща се преди подписване на договора за прехвърляне на собственост в съответната данъчната служба или по електронен път.
✓ Нотариални такси- 1- 1.5 % без ДДС
✓ Адвокатски хонорар- 1 % от стойността на договора без ДДС
✓ Държавна такса за вписване на имота в Службата по вписвания 0,475% от стойността на имота

Също трябва да знаете, че…

✓ При подписването на предварителен договор се заплаща капаро в размер на 10% от договорената крайна цена на имота
✓ Съгласно гръцкото законодателство, всички недвижими имоти в Гърция трябва да бъдат декларирани в данъчна форма Е9, която се подава в данъчната служба по електронен път , заедно с декларация за данък върху дохода Е1. Ако нямате доход в Гърция в Е1, ще подадете декларация 0 /нула/.

✓ Годишният данък на имота е около 3 EUR на квадратен метър застроена площ. /Например 65кв.м*3 EUR= 195 EUR/
✓ Годишният данък върху земята е около 1,5 EUR на декар